O szkole

W 1997 roku powstaje pomysł utworzenia I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu.

Po pozytywnej opinii propozycji dokumentacji, 24 października 1997 kurator oświaty w Płocku wydaje zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo wychowawczych wyżej wymienioną szkołę, która rozpoczyna działalność 1 września 1998 roku. 

 

Uroczysty moment otwarcia następuje 25 września 1998 roku w obecności władz samorządowych.

 

W związku z reformą oświaty 30 marca 2000 roku, szkoła zostaje wpisana pod numerem pierwszym do ewidencji niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonej przez gminę Sierpc.

Szkoła od 1997 roku pracuje na swoim własnym programie nauczania tzn. wprowadza nauczanie zintegrowane, obowiązkową naukę języka angielskiego począwszy od klasy pierwszej, zwiększony o 25% tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin i uczestnictwo w kołach zainteresowań wg potrzeb uczniów, zapewnia naukę w oddziałach od 4 do 10 uczniów.

Do obecnej chwili szkoła wydała 3 pokolenia absolwentów, którzy mogli kontynuować naukę, w gimnazjum od 1 września 2002 roku.